Prace przy wzmocnieniu sklepienia i łuku tęczowego w kościele w Nowym Wiśniczu

Szczegółowe informacje z prac budowlanych w kościele pw. Wniebowzięcia NMP (pocz. XVII w.) w Nowym Wiśniczu w zakresie  wzmocnienia sklepienia oraz łuku tęczowego II etap (2016 r.)

          W 2014 r. przeprowadzone zostały badania geologiczno - konstrukcyjne przy naszym kościele. O wynikach przeprowadzonych prac oraz przyczynach istniejących spękań i rozwarstwień sklepienia informowaliśmy wcześniej (zobacz tekst).

         W 2015 roku przeprowadziliśmy I etap prac (zobacz tekst).

        W listopadzie 2016 r. został ukończony II etap prac przy wzmocnieniu sklepienia i łuku tęczowego w naszym barokowym kościele pw. Wniebowzięcia NMP. Na powyższe prace Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznało dotację w wysokości 500 000 zł. Bez tego finansowego wsparcia nie bylibyśmy w stanie wykonać tak bardzo koniecznych i potrzebnych prac ratunkowych przy wzmocnieniu sklepienia i łuku tęczowego w naszym kosciele.

Prace prowadzone były na podstawie pozwolenia na budowę z 2015 r. wydanego przez Starostę Bocheńskiego. Podstawą wykonania prac była:

1. Ekspertyza konstrukcyjna kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Nowym Wiśniczu, opracowana przez dra inż. H. Pachlę i dra inż. F. Pachlę w listopadzie 2014r.

2. Pozwolenie konserwatorskie z dnia maja 2016 wydane przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie – delegatura w Tarnowie.

3. Projekt budowlany „Wzmocnienie sklepień oraz łuku tęczowego kościoła pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Nowym Wiśniczu, pl. Kościelny 2, dz. 743, gmina Nowy Wiśnicz, powiat bocheński.", wykonany przez dr inż. Filipa Pachlę w maju 2015 r.

4. Protokół z odbioru prac z dnia 27.07.2015 w, którym stwierdzono „bezwzględną konieczność kontynuacji prac (..), a przede wszystkim konstrukcji łuku tęczowego i powtórzonego nad nim elementu konstrukcji nośnej”.

 Sprawozdanie z wykonanych prac

Prace rozpoczęto końcem czerwca 2016 roku. Po zagospodarowaniu placu budowy przystąpiono do zdjęcia warstw ocieplenia i odkrycia sklepienia. W ramach prac przewidzianych na górnej powierzchni sklepienia wykonano:

1. Skucie zaprawy cementowej i wyrównanie powierzchni sklepienia pod płaskowniki w celu jak najlepszego przylegania ich do podłoża.

2. Wzmocnienie sklepienia na górnej powierzchni poprzez zamontowanie płaskowników 60x6mm w rozstawie ~1.0 m na całej długości krzywizny.

3. Uzupełnienie, nadmurowanie gurtów wraz z montażem płaskownika w rozstawie ~ 0,5m (w miejscach dawnych elementów więźby dachowej fot. 3).

miejsce dawnych elementów więźby dachowej

miejsce dawnych elementów więźby dachowej

 

4. Zakotwienie płaskowników (zabezpieczonych antykorozyjnie) prętami Ø8mm ze stali ocynkowanej w przewiertach o średnicy Ø10mm na kleju HIT-MM PLUS firmy Hilti na głębokość 20 cm w rozstawie kotew co 20cm.

5. Uzupełnienie ubytków, uszczelnienie zarysowań, (iniekcja pęknięć, rozwarstwień) zaprawą na bazie białego cementu.

6. Zamontowanie paroszczelnej membrany z foli kubełkowej, wraz z montażem napowietrzeń i odpowietrzeń (rura karbowana Ø40mm), w celu zapewnienia stosownej wentylacji powierzchni sklepienia pod warstwami ocieplenia (obszar, w którym może nastąpić wykraplanie się pary wodnej).

7. Przywrócenie warstwy izolacyjnej z wełny mineralnej gr. 20 cm a następnie przykrycie izolacji termicznej folią paroprzepuszczalną.

Dodatkowo wykonano:

1. Przemurowanie pęknięć, ubytków ściany łukowej oraz wykonanie iniekcji ciśnieniowej rozwarstwień. (fot. 2b).

 Przed wykonaniem prac

 

 

 

Przed wykonaniem prac

Po wykonaniu prac

2. Skotwienie sklepienia ze ścianą łukową za pomocą kotew dł. 80 cm oraz płaskownika 60x6mm (fot. 2b).

Po wykonaniu prac

3. Skotwienie filarków ceglanych do ściany kamiennej kotwami #16 mm dł. 1m osadzonych na kleju HIT-MM PLUS firmy Hilti (fot. 4a).

W ramach prac przewidzianych na całej dolnej powierzchni sklepienia wykonano:

1. Nacięcie i skucie pasów tynków, odczyszczenie powierzchni sklepienia pod płaskowniki w celu jak najlepszego przylegania ich do podłoża.

2. Wzmocnienie sklepienia na dolnej powierzchni poprzez zamontowanie płaskowników 60x6mm w rozstawie ~1.0 m na całej długości sklepienia (chór, nawa główna, prezbiterium).

3. Zakotwienie płaskowników (zabezpieczonych antykorozyjnie) prętami Ø8mm ze stali ocynkowanej w przewiertach o średnicy Ø10mm na kleju HIT-MM PLUS firmy Hilti na głębokość 20 cm w rozstawie kotew co 20cm.

4. Iniekcja ciśnieniowa pęknięć, rozwarstwień zaprawą na bazie białego cementu.

5. Skotwienie łuku tęczowego prętami stalowymi #20mm w dwóch poziomach i dwóch rzędach w otworach Ø46mm osadzanych ciśnieniowo na iniekcie na bazie białego cementu.

 Dodatkowo wykonano:

 6. W strefie łuku tęczowego na jej dolnej powierzchni zakotwiono płaskowniki 60x6mm (zabezpieczone antykorozyjnie) prętami Ø8mm ze stali ocynkowanej w przewiertach o średnicy Ø10mm na kleju HIT-MM PLUS firmy Hilti na głębokość 45 cm w rozstawie kotew co 20cm.

7. Iniekcje ciśnieniową rozwarstwień części ściany (nad chórem) zaprawą na bazie białego cementu.

 Podsumowanie

 W ramach II etapu wykonano wzmocnienie 12 mb górnej powierzchni sklepienia (pozostała część nawy głównej), prezbiterium oraz sklepienie nad chórem oraz wzmocnienie całej dolnej powierzchni sklepienia wraz z kotwieniem łuku tęczowego.

Prace objęte umową zostały zakończone w dniu 25 listopada 2016 roku. Prace wykonano zgodnie z dokumentacją projektową i zaleceniami nadzoru konstrukcyjnego.

Bezusterkowego odbioru prac objętych umową dokonano w dniu 30 listopada 2016r.

W trakcie prac stwierdzono, że najbardziej prawdopodobną przyczyną pęknięcia sklepienia w prezbiterium (fot.1a)

było oparcie się belki drewnianej (fot.6).

Wieszak, który miał za zadanie odciążenie dźwigara dachowego nie spełnia swojej roli. Konieczne jest odciążenie oraz wzmocnienie belki. Wiele elementów więźby dachowej jest w bardzo złym stanie technicznym. Belki są spróchniałe, nieokorowane, wielu elementów brakuje (fot.7-10).

      Ze względu na stwierdzenie w ścianach wielu rozwarstwień, pustek, zaleca się wykonie dodatkowego rozpoznania ścian i iniekcję ciśnieniową ich struktury.

      W przyszłości konieczny będzie:


1. Remont więźby dachowej nad prezbiterium. Interesującym odkryciem jest napis umieszczony na belce, informujący o roku wykonania więźby dachowej (1878) po pożarze w 1863 r. oraz o jej wykonawcach

2. Wykonanie projektu dotyczącego wzmocnienia fundamentów kościoła

3. Wzmocnienie fundamentów kościoła.

4. Po ukończeniu tych prac dopiero będzie można wykonać nową aranżację malarską kościoła z polichromią sklepienia w stylu barokowym, po uzyskaniu odpowiednich pozwoleń i uzgodnień.

 

 

Dodatkowe informacje