KONKURS: Malowanie i zdobienie bombek choinkowych motywami architektury Wiśnicza – 400-lecie Bitwy pod Chocimiem 1621 r.

Parafia p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Nowym Wiśniczu ogłasza konkurs artystyczny “Malowanie i zdobienie bombek choinkowych motywami architektury Wiśnicza – 400-lecie Bitwy pod Chocimiem 1621 r.”

Regulamin konkursu artystycznego

I. Organizator

Organizatorem konkursu artystycznego “Malowanie i zdobienie bombek choinkowych motywami architektury Wiśnicza – 400-lecie Bitwy pod Chocimiem 1621 r.” jest Galeria “Stara Dzwonnica” działająca przy Parafii w Nowym Wiśniczu. Koordynator konkursu Klaudia Jonak-Rojek.

II. Uczestnicy/ kategorie wiekowe:

1. Konkurs adresowany jest do dzieci przedszkolnych, uczniów szkoły podstawowej oraz młodzieży i dorosłych.

2. Prace oceniane będą w następujących kategoriach: indywidualne, zespołowe. Przez zespół rozumie się kilka osób w dowolnym wieku np. dziadkowie i wnuki, rodzice i dzieci, grupy szkolne, przedszkolne.

III. Wymogi dotyczące prac konkursowych.

1. Technika wykonania dowolna.

2. Każda praca zgłoszona do konkursu powinna być wyraźnie opisana, opatrzona imieniem i nazwiskiem autora lub opiekuna prawnego oraz napisana kategoria uczestnictwa, a także dane kontaktowe.

3. Z uwagi na pandemię bombki choinkowe oraz materiały do zdobienia we własnym zakresie uczestników.

4. Prace zgłoszone do konkursu z chwilą przekazania przechodzą na własność Organizatora i będą stanowiły dekorację Kościoła Parafialnego p.w. Wniebowzięcia NMP w Nowym Wiśniczu.

5. Bombki choinkowe zostaną ocenione przez jury w składzie: przewodniczący jury Ksiądz Proboszcz Krzysztof Wąchała, członkowie: siostra przełożona Urszula Błaszkiewicz, kustosz Muzeum Pamiątek po Janie Matejce ” Koryznówka” – Maria Serafińska-Domańska, historyk Renata Jonak, artysta malarz Ryszard Goliński

6. Dla zwycięzców oraz autorów prac wyróżnionych przewidziane są nagrody.

7. Nagrody zostaną wręczone w terminie i miejscu uzgodnionym, przy uwzględnieniu warunków ogłoszonych przez Ministerstwo Zdrowia w chwili zakończenia konkursu.

8. Przy ocenie prac będą brane pod uwagę następujące kryteria: nawiązanie do tematu, pomysłowość, estetyka wykonania, wkład pracy.

IV. Przystępując do konkursu artystycznego “Malowanie i zdobienie bombek choinkowych motywami architektury Wiśnicza – 400-lecie Bitwy pod Chocimiem 1621r.” uczestnik wyraża zgodę na zaprezentowanie pracy na wystawie pokonkursowej w Kościele Parafialnym w Nowym Wiśniczu, a także w Internecie oraz opublikowanie imienia i nazwiska na stronie parafialnej oraz facebooku Galerii Stara Dzwonnica”.

V. Postanowienia końcowe.

1. Celem konkursu jest ukazanie piękna i pielęgnowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia, rozbudzanie wyobraźni, kreatywności, promowanie Nowego Wiśnicza poprzez przypominanie ważnych wydarzeń historycznych, prezentowanie zabytków i utalentowanych artystycznie mieszkańców.

2. Historia konkursu ma długą tradycję, gdyż trwa od 2002 roku i była zainicjowana przez Panią Renatę Jonak i Pana Ryszarda Golińskiego.

3. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zwady konkursu. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień regulaminu. Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga Organizator.

4. Prace należy składać w Kościele Parafialnym w Nowym Wiśniczu do 15 grudnia 2021 roku w sieni przy wejściu do zakrystii (będą wystawione pudełka z napisem na konkurs).

5. Złożenie prac jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

6. Kontakt: facebook oraz e-mail: galeriastaradzwonnica@gmail.com

Jury konkursu